Nazilli Belediyesi, Ocak ayı meclis özeti

Nazilli Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısının 02 Ocak 2022 Salı günü gerçekleşen 1. Birleşim 1. Oturumu ve 03 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleşen 1. Birleşim 2. Oturumuna ait karar özetleri yayımlandı.

                                                                      

                                                                           

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının

                        02/01/2024 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait

Karar Özetleri

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
 

 

02.01.2024

 

 

1

Gündem 1: Belediye Meclisinin 2024 yılında yapacağı aylık toplantıları her ayın ilk haftası Salı günü olarak belirlenmesi hususunda yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 

02.01.2024

 

2

Gündem 2: Belediye Meclisinin 2024 yılında tatil yapmaması hususu yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 

02.01.20243Gündem 3: 5393 sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince;

Denetim Komisyonu üyeliklerine, yapılan gizli oylama sonucunda; Mustafa AKKAYA 25 oyla , Bülent SAYAR 25 oyla, Yezdan YILDIRIM 24 oyla, Fatih PEHLİVAN 25 oyla, Gönül ÖZTÜRK 25 oyla seçilmişlerdir.

 

02.01.20244Gündem 4: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi uyarınca, 2024 mali yılında; 2 adet Şehir Plancısı ve 1 Adet Tekniker kadrosunda çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı genelge gereğince Ücret tutarlarının tavan miktarını aşmamak üzere net ücretlerinin tespit edilmesi hususunun plan bütçe komisyonuna havalesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

02.01.20245Gündem 5: 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Münhal bulunan 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
02.01.20246Gündem 6: Mastavra, Arpaz, Anineta, Toygar ve diğer Tarihi Ören yerlerimizin çalışmalarında personel, ekipman, ayni ve diğer hususlarda belediyemizce destek sağlanması yönünde 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesi gereğince; Aydın Müze Müdürlüğü ile yapılacak olan Protokol için Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin ÖZCAN’a yetki verilmesine, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

02.01.20247GÜNDEM 7: Dallıca Mahallesi 0 ada 1274 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

02.01.20248GÜNDEM 8: Pınarbaşı Mahallesi 2363 ada,2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

02.01.20249GÜNDEM 9: Zafer Mahallesi 2016 Ada, 1-2-3-4 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

02.01.202410A GÜNDEM 10: Aydoğdu Mahallesi, Ada No: 172, Parsel No: 5-7-9-10 Ada No: 174, Parsel No: 30-31-32 Ada No: 2546, Parsel No: 1’de Kayıtlı Taşınmazlara Ve Çevresine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
02.01.202411GÜNDEM 11: Sümer Mahallesi 1151 ada 96 nolu parselin, Beyerli Mahallesi 1054 nolu parseldeki taşınmaz ile karşılıklı olarak hiçbir bedel farkı ödememek kaydıyla 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. maddesine göre trampa yolu ile kamulaştırılma yapılması hususunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

02.01.202412GÜNDEM 12 : Yatırım harcamaları ve acil cari harcamalarda kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 20.000.000,00 TL (YİRMİMİLYONTÜRKLİRASI) nakit kredi kullanımnda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN’a yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucu Plan Bütçe komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

02.01.202413GÜNDEM 13: 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu yerlerdeki köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmış olması sebebiyle Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilindeki tüm köy tüzel kişilikleri adına izin verilen ağaçlandırma projesine ait işlemlerin yürütülmesi hususunda Tarımsal Hizmetler Müdürü Birol İNAN’a yetki verilmesi için hususu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

                

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının

                       03/01/2024 Tarihli 1. Birleşim 2v. Oturumuna Ait

Karar Özetleri

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
 

 

03.01.2024

 

 

14

Gündem 1: Aşağıda belirlenen sözleşmeli personel ücretleri yapılan oylama sonucunda komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kadro AdediUnvanPlan Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen

2024 Yılı Net Ücret

2 AdetŞehir Plancısı17.010,00 TL
1 AdetTekniker17.005,00 TL
 

03.01.2024

 

15

Gündem 2: UİP-091041613 Plan İşlem numaralı Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 2363 ada 2 Parsel alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 

03.01.202416Gündem 3: UİP-091041613 plan işlem numaralı Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi 2016 ada 1-2-3-4 Parsel alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

 

03.01.202417Gündem 4: UİP-091041618 plan işlem numaralı Aydoğdu Mahallesi, Ada No: 172, Parsel No: 5-7-9-10 Ada No: 174, Parsel No: 30-31-32 Ada No: 2546, Parsel No: 1’de Kayıtlı Taşınmazlara Ve Çevresine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

03.01.202418Gündem 5: Plan bütçe komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile uygun görmediği “Nazilli İlçesi Beyerli Mahallesinde asfalt yol kenarında etrafı tel ile çevrili, eğimi az, üzerinde beton su havuzu bulunan, damlama su sistemi kurulmuş ve verim çağında 400 çivarı zeytin ağacına sahip bir taşınmaz olduğu değerlendirildiğinde bu özelliklerdeki bir taşınmazın kamu yararı gözetilerek belediyenin mülkiyetinde kalmasının uygun olacağına ait komisyon kararı toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
03.01.202419G Gündem 6: Plan bütçe komisyonuna katılan üyelerin oy çoklu ile karar verdiği “Yatırım harcamaları ve acil cari harcamalarda kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 20.000.000,00 TL (YİRMİMİLYONTÜRKLİRASI) nakit kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN’a yetki verilmesine ”ait komisyon raporu yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

 

#ilangovtr

Ilan no : ILN01922730