Nazilli Belediyesi, Kasım ayı meclis karar özeti

Nazilli Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısının 07 Kasım 2023 Salı günü gerçekleşen 1. Birleşim 1. Oturumu ve 09 Kasım 2023 Perşembe günü gerçekleşen 1. Birleşim 2. oturumuna ait karar özetleri yayımlandı.

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı  Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının

                        07/11/2023 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait

Karar Özetleri     

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
07.11.2023358Gündem 1: Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin “Müfettiş Yardımcılığına Giriş Atanma Koşulu ve Giriş Sınavı” başlıklı 20’nci maddesine göre, “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavı sonucunda teftiş, inceleme, soruşturma, denetim yetkisini haiz denetim elemanlığına atanmış olanlardan bu Yönetmelikte öngörülen eğitim şartlarını taşıyanlar, giriş sınavına tabi tutulmaksızın naklen veya açıktan belediye müfettişliğine atanabilirler.” Şeklinde değişiklik yapılmasına  toplantıya katılanların  oy birliği ile kabul edilmiştir.   
07.11.2023359Gündem 2: Belediyemiz tüzel kişiliğine ait ekonomik ömrünü doldurmuş iş makinesi ve araçların 237 Sayılı Taşıt Kanununun 13. Maddesi kapsamında oluşturulacak komisyon eliyle değer tespitinin yapılarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümeni huzurunda satışın yapılması hususu toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.       
07.11.2023360Gündem 3: İlçemiz Uzunçam Mahallesi 297 ada 104 nolu parselin bir kısmının   T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılması hususu yapılan oylama sonucu  Plan Bütçe  ve İmar Komisyonuna havalesi, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  
07.11.2023361Gündem 4: Yeni Mah. 1301 ada 1-32-33-35-38 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların  oy birliği ile karar verilmiştir.  
07.11.2023362      Gündem 5:  04.12.2013 tarih ve 160 Sayılı Uygulama İmar Plan Notlarının 1.20 ve 1.22 Maddelerinin Kaldırılması Hususunun, İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların  oy birliği ile karar verilmiştir                          
07.11.2023363G Gündem 6:  Nazilli İlçesi Prof. Muammer AKSOY  Mahallesi 1599 Ada 56 Parselin Batısındaki Trafo Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların  oy birliği ile karar verilmiştir.                 
07.11.2023364       G  Gündem 7: Nazilli İlçesi Prof. Muammer AKSOY Mahallesi  1598 Ada 83 Parselin Güneyindeki Trafo Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların  oy birliği ile karar verilmiştir                      
07.11.2023365Gündem 8: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi gereğince belediye meydanımızda bulunan hizmet binamıza montajı yapılan ve daha sonra ilçemizin farklı noktalarına yerleştirilecek olan Led Ekranlara ait 2023-2024 yılı reklam ve tanıtım tahsis ücretinin belirlenmesi hususunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile karar verilmiştir.
07.11.2023366Gündem 9: 2024   yılı   içerisinde   yapılması  Planlanan Etkinlik ve Festivallerin gerçekleştirilmesi hususu  yapılan oylama sonucu  Plan Bütçe  komisyonu ile Eğitim Kültür Ve Gençlik Spor Komisyonuna  havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.      
07.11.2023367Gündem 10: Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokağı ile 618 Sokak Kesiştiği noktada bulunan Parka Zeren ERTAŞ ismi verilerek bundan sonra “Zeren ERTAŞ Parkı” olarak anılması hususu  yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna   havalesi  toplantıya katılanların  oy birliği ile karar verilmiştir  
07.11.2023368Gündem 11 : Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesine göre, Nazbel Ulaştırma Su İnş. Hizm. İş. San. Tic. AŞ’nin doğmuş ve doğacak vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesine devrinin yapılması hususu Plan Bütçe  komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir        

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı  Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının

09/11/2023 Tarihli 1. Birleşim 2. Oturumuna Ait

Karar Özetleri     

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
09.11.2023369Gündem 1: Uzunçam Mahallesi 297 ada 104 nolu parsel nolu taşınmazın 410,95 m2’sinin Akçay Bozdoğan Ovası Sulaması işi kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılması hususu Plan Bütçe Komisyonuna  ve  İmar Komisyonuna Katılan Üyelerin oy birliği ile uygun gördüğü karar yapılan oylama sonucu komisyonlardan geldiği şekliyle toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir         
09.11.2023370Gündem 2: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre İmar Komisyonunca reddi oy çokluğu ile uygun görülenNazilli  ilçesi Yeni Mahalle 1301 ada 1,32.33.35.38 Parsel alanına ilişkin UİP 091034472 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik talebi yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle oy birliği  ile kabul edilmiştir.  
09.11.2023371Gündem 3: Nazilli Uygulama İmar Plan Notlarının 1.20 ve 1.22 Maddelerinin İptal  edilmesi hususu İmar komisyonunca oy birliğiyle uygun görülmüş olup, yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  
09.11.2023372Gündem 4: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre İmar komisyonunca oy birliğiyle uygun görülen, Nazilli llçesi  Profesör Muammer Aksoy Mahallesi 1599 ada 56 Parsel alanına ilişkin UİP- 091034490 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Talebi yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle oy birliği  ile kabul edilmiştir.  
09.11.2023373Gündem 5:  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre İmar komisyonunca oy birliğiyle uygun görülen, Nazilli ilçesi Profesör Muammer Aksoy Mahallesi 1598 ada 83 Parsel alanına ilişkin UİP-091034476 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Talebi yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle oy birliği  ile kabul edilmiştir.
09.11.2023374Gündem 6:  “Led Ekran Reklam ve Tanıtım Tahsis Ücretinde, emsal belediyelerden alınan tahakkuk beyanları değerlendirilmiş olup Günlük 500.00 TL (beşyüzTürklirası), Haftalık 3.000,00 TL (üçbinTürkLirası), aylık 12.000,00 TL(onikibinTürkLirası) olarak belirlenmesi hususu Plan Bütçe Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile uygun gördüğü  karar yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile karar verilmiştir.                  
09.11.2023375       Gündem 7: 2024   yılı   içerisinde   yapılması Planlanan Etkinlik ve Festivaller için 2.000.000,00 TL (ikimilyonTürkLirası) bütçe ile yapılmasna ait” Plan Bütçe Komisyonuna katılanların oybirliği ile uygun gördüğü karar ile “2024   yılı   içerisinde   yapılması Planlanan   Etkinlik ve Festivaller için Plan Bütçe Komisyonu ile koordinasyon sağlanarak  yapılmasına ” ait Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile uygun gördüğü  kararlar yapılan oylama sonucu komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile karar verilmiştir.  
09.11.2023376Gündem 8: İmar  Komisyonuna  Katılan  Üyelerin  oy birliği ile  uygun gördüğü;  İlçemiz Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokağı ile 618 Sokak Kesiştiği noktada bulunan Parka Zeren ERTAŞ ismi verilerek bundan sonra “Zeren ERTAŞ Parkı” olarak anılması hususu  yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2023377Gündem 9: Belirlenen taşınmazların Nazbel Ulaştırma Su İnş. Hizm. İş. San. Tic. AŞ’nin vergi borcuna mahsuben Maliye Hazinesine devrinin yapılması” hususu Plan Bütçe   Komisyonuna   Katılan   Üyelerin oy birliği    ile    uygun   görülmüş   olup Komisyonundan  geldiği   şekliyle  yapılan oylama   sonucu oy çokluğu    ile  kabul edilmiştir.      

#ilangovtr

Ilan no : ILN01922730