Nazilli Belediyesi, Aralık ayı meclis karar özeti

Nazilli Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısının 05 Aralık 2023 Salı günü gerçekleşen 1. Birleşim 1. Oturumu ve 07 Aralık 2023 Perşembe günü gerçekleşen 1. Birleşim 2. oturumuna ait karar özetleri yayımlandı.

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı  Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısının

                        05/12/2023 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait

Karar Özetleri     

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
05.12.2023378Gündem 1: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.üncü maddesinde ” Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu, “431×20/100=86 Adam 86×12= 1032 Adam/Ay geçici işçinin 2024 Mali yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılması hususu yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların  oy birliği ile kabul edilmiştir.   
05.12.2023379Gündem 2: Kadro derece değişikliklerinin yapılması ile Nazillimizdeki antik kentlerdeki çalışmalar için 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet Arkeolog kadrosunun ihdas edilmesi  hususu yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu  ile karar verilmiştir.       
05.12.2023380Gündem 3: 2024-2028 Yılları arasını kapsayan 5 Yıllık İmar ve Yatırım Programının kamulaştırma dilimine ait kısmının Plan Bütçe ve İmar Komisyonuna havalesi, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  
05.12.2023381Gündem 4: 09.11.2023 Tarihinde Nazilli Belediye Meclisince kaldırılan 1.20 ve 1.22 plan notlarında yer alan emsal uygulamasının Nazilli Müteahhitler Derneği’nin 30.11.2023 tarih 9629 sayılı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne intikal eden itiraz dilekçesine istinaden bahse konu kaldırılan emsal uygulamasının tekrar görüşülmesi hususu yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların  oy birliği ile karar verilmiştir.  
05.12.2023382      Gündem 5:  Mülkiyeti Belediyemize ait, Nazilli ilçesi Sümer Mh. 1109 ada 1 parsel, 1109 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar ile, Toygar Mh. 126 ada 5 parsel ve Ocaklı Mh. 107 ada 7 parsel sayılı taşınmazların Nazbel Ulaştırma Su İnş. Hizm. İşl. San. Tic. AŞ’ye ayni sermaye olarak aktarılması hususu Plan Bütçe Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların  oy çokluğu ile karar verilmiştir                          

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı  Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısının

                       07/12/2023 Tarihli 1. Birleşim 2. Oturumuna Ait

Karar Özetleri     

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
07.12.2023383Gündem 1: 2024-2028 Yılları arasını kapsayan 5 Yıllık İmar ve Yatırım Programının kamulaştırma dilimine ait kısmı plan bütçe ve İmar komisyonunca uygun görülmüş olup yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle   oy birliği  ile kabul edilmiştir.       
07.12.2023384Gündem 2: 09.11.2023 tarih ve 78 toplantı nolu  kararı ile Nazilli Uygulama İmar Plan Notlarının 1.20 ve 1.22 bentleri yeniden gözden geçirilerek, 1. 09.11.2023 tarihi itibariyle başvuru yapan inşaat sahipleri (ruhsat başvurusu yapan, harcını yatırmak suretiyle emsal imar durumu alan, imar durumunda emsal belirtilen harcını ödememiş projelerini idareye sunanlar) açısından, ruhsatlandırma işlemlerinin devam ettirilmesine, 2. Bu bentler çerçevesinde yeni başvuruların kabul edilmemesine, 3. 09.11.2023 tarihli meclis kararı ile iptaline karar verilen Nazilli Uygulama İmar Plan Notlarının 1.20 ve 1.22 bentlerinin mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek Nazilli Uygulama İmar Planına işlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması için idareye tavsiyede bulunulmasına” ait almış olduğu komisyon raporu imar komisyonunca uygun görülmüş olup yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle   oy birliği  ile kabul edilmiştir.     
07.12.2023385Gündem 3: Ayni sermeye artırımı yapılmasına karar verilen taşınmazların değer tespitleri ve aktarılan sermaye miktarının nitelik kazanmasından sonra yeniden gündeme getirildiğinde görüşülmek üzere gündem maddesinin  kabulünün uygun olmadığına dair plan bütçe komisyon raporu yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

#ilangovtr

Ilan no : ILN01922730